REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070). 
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349). 
 3. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263).
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2019r.poz 2215)
 5. Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1426 z późn. zm.). 
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1, z późn. zm.)

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

 1. Szkole – oznacza to Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (ZS Nr 1 w Kutnie).
 2. Pracodawcy – oznacza to Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.
 3. Pracownikach – oznacza to nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
 4. Funduszu – oznacza to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.
 5. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie
 6. Organizacje Związkowe – oznacza to wszystkie organizacje związkowe działające na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie
 7. Komisji Socjalnej – oznacza to powołany przez Dyrektora zespół osób pełniących funkcję doradczą ZFŚS w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.

 

II. TRYB I ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

1. Tryb tworzenia funduszu i źródła finansowania

 

§ 3

Fundusz tworzy się wg zasad:

 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
 2. Na jednego zatrudnionego niebędącego nauczycielem dokonuje się corocznie odpisu na Fundusz w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 
 3. Dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na Fundusz w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (art. 53 ust.1 Karta Nauczyciela).
 4. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na fundusz w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karta Nauczyciela).
 5. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę objętego opieką

 

§ 4

 1. Niezależnie od odpisów, o których mowa w § 3 ust.1-4, środki Funduszu zwiększa się o: 

1) odsetki od środków Funduszu gromadzonych na rachunku bankowym, 

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

3) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 1. Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy podlega przekazaniu na rachunek bankowy Funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 2. Zasady tworzenia i przeznaczenie funduszu

 

§ 5

 1. Podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan finansowy - Załącznik nr 1 oraz preliminarz wydatków - Załącznik nr 1a do Regulaminu.
 2. Roczny plan finansowy oraz preliminarz opracowuje się w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, według następującego kryterium:

1) kwotę naliczonego funduszu pomniejsza się o sumę przyznanych świadczeń urlopowych, przysługujących nauczycielom zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty nauczyciela

2) pozostałą kwotę po odliczeniu świadczeń urlopowych dzieli się na następujące formy działalności socjalnej:

- dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 7 pkt.2 Regulaminu 

- udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej (zapomogi, świadczenie świąteczne), o której mowa w § 7 pkt. 3 Regulaminu 

- udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, o której mowa w § 7 pkt. 4 Regulaminu 

- działalność kulturalno - oświatową i sportowo - rekreacyjną, o której mowa w mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu

 1. Preliminarz wraz z rocznym planem finansowym podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w planie finansowym, tj. przesunięcia środków Funduszu pomiędzy rodzajami działalności socjalnej. Wszelkie zmiany w preliminarzu wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
 4. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu.

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

 

§ 6

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 

 1. Pracownicy pozostający w stosunku pracy, w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, zwolnieniach lekarskich oraz nauczyciele przebywający na urlopach dla poratowania zdrowia, a także na urlopach bezpłatnych nie dłużej niż jeden miesiąc.
 3. Emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę z ZS Nr 1 w Kutnie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz osoby, które przeszły na świadczenie przedemerytalne i kompensacyjne, dla których Szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia.
 4. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3, a zwłaszcza:

- współmałżonkowie nieosiągający żadnych dochodów, 

- dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej pracowników oraz ich małżonków, o ile razem zamieszkują i nie ukończyły 18 lat, a jeśli pobierają naukę w szkołach lub uczelniach i nie osiągają stałego własnego dochodu do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; dzieci posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bez względu na wiek.

 

IV. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

1. Zakres działalności socjalnej 

 

§ 7

Środki z Funduszu przeznaczone są na: 

1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli,

2) dofinansowanie do wypoczynku w kraju i za granicą dla uprawnionego i jego rodziny, zorganizowanego we własnym zakresie,

3) pomoc finansową w formie bezzwrotnej pomocy finansowej a w szczególności:

- zapomogi losowej, 

- zapomogi pieniężnej, 

- świadczenia świątecznego,

4) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe w formie pożyczki mieszkaniowej,

5) działalność kulturalno - oświatową i sportowo -rekreacyjną , a w szczególności na zakup biletów do kina, teatru, filharmonii, na imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe i rozrywkowe, karnety na siłownię, zajęcia fitness, basen.

 

2. Tryb ubiegania się o świadczenia
 

§ 8

 1. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w Ustawie Karta Nauczyciela art. 53 ust. 1a wypłacane jest ze środków Funduszu nauczycielom do końca sierpnia każdego roku, w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

 

§ 9

 1. Dofinansowanie do wypoczynku w kraju i za granicą dla uprawnionego i jego rodziny, zorganizowanego we własnym zakresie, może być przyznane jeden raz w roku kalendarzowym w okresie letnim. 
 2. Podstawą przyznania dofinansowania do wypoczynku jest złożenie w terminie do 30 kwietnia danego roku wniosku o dofinansowanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§ 10

 1. Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową dla uprawnionych do korzystania z Funduszu, o których mowa w § 6 ust. 1-4 i może być przyznawana nie częściej niż 2 razy w roku w formie: 

1) zapomogi losowej – w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, tj. pożaru, kradzieży, zalania mieszkania, zniszczeń spowodowanych klęską żywiołową, a także w przypadku nagłej lub długotrwałej choroby. Może być przyznawana, na podstawie złożonego wniosku, stanowiącego Załącznik nr 5 oraz stosownych dokumentów np. zaświadczenie lekarskie, poświadczenie odpowiednich służb potwierdzające zaistniałe zdarzenie losowe;

2) zapomogi pieniężnej – w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. Może być przyznawana na podstawie złożonego wniosku stanowiącego Załącznik nr 6, w zależności od posiadanych środków Funduszu. 

W celu udokumentowania zaistniałej, sytuacji będącej podstawą do ubiegania się o zapomogę pieniężną, Dyrektor szkoły może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających te okoliczności, np. kserokopie faktur, rachunków.

 1. Wnioski o zapomogi będą rozpatrywane na koniec każdego kwartału, za wyjątkiem wniosków o zapomogi losowe, dotyczące zaistniałego zdarzenia, które rozpatrywane będą na bieżąco.

 

§ 11

 1. Świadczenie świąteczne jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej, udzielanej osobom uprawnionym, jeden raz w roku w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem. 
 2. Uprawniony może ubiegać się o świadczenie świąteczne, jeżeli złoży w terminie do 15 listopada danego roku wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§ 12

 1. Pożyczka mieszkaniowa to zwrotna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe, która udzielana jest w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej pracowników oraz emerytów i rencistów.
 2. Pożyczki mieszkaniowe mogą być udzielone uprawnionym na: 

1) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, 

2) budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu w budynku mieszkalnym, 

3) zakup domu, lokalu mieszkalnego lub spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel, 

4) adaptację strychu lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe, 

5) wykup domu albo lokalu mieszkalnego, 

6) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

7) przystosowanie lokalu lub domu na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

8) remont lub modernizację domu bądź lokalu mieszkalnego. 

 1. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana w wysokości do 5 000 zł i nie podlega oprocentowaniu.
 2. Osoba ubiegająca się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa wniosek - Załącznik nr 7 do Regulaminu wraz z oświadczeniem, że uzyskaną pożyczkę wykorzysta zgodnie z jej przeznaczeniem. 
 3. Pożyczkę mieszkaniową przyznaje się nie częściej niż raz na trzy lata.
 4. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki jest całkowita spłata poprzednio otrzymanej pożyczki. 
 5. Podstawę wypłaty pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi umowa zawarta z pożyczkobiorcą, poręczona przez dwóch pracowników szkoły, zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy - Załącznik Nr 8 do Regulaminu.
 6. Spłatę pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy po dacie jej otrzymania, a maksymalny okres spłaty wynosi 3 lata.
 7. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w przypadku rozwiązania z stosunku pracy z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę.
 8. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy dopuszcza się możliwość umorzenia całości lub części należności z tytułu pożyczki. Decyzję w sprawie umorzenia należności z tytułu pożyczki podejmuje Dyrektor.
 9. Wnioski o pożyczki mieszkaniowe będą rozpatrywane na koniec każdego kwartału.

 

§ 13 

 1. Działalność kulturalno - oświatowa i sportowo - rekreacyjna oznacza częściową refundację zakupionych biletów do teatru, kina, filharmonii, na imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe i rozrywkowe, karnety na siłownię, zajęcia fitness, basen.
 2. Refundacja za bilety lub karnety może być przyznana jeden raz w roku kalendarzowym w ostatnim kwartale.
 3. Podstawą przyznania refundacji jest złożenie w terminie do 15 listopada danego roku wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 4a do Regulaminu oraz imiennych faktur potwierdzających zakup biletów lub karnetów.

 

 

3. Zasady przyznawania świadczeń

 

§ 14 

 1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od: 

1) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, 

2) środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu. 

 1. O wysokości przyznanych świadczeń decyduje Dyrektor w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 2. Przyznanie świadczeń wymaga akceptacji zakładowych związków zawodowych. W przypadku braku porozumienia, decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Dyrektor.
 3. Przyznawanie świadczeń z Funduszu ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że w stosunku do przyznanego świadczenia, osobom uprawnionym nie przysługują żadne roszczenia. 
 4. W przypadku odmowy przyznawania świadczenia, o które ubiega się uprawniony, pracodawca informuje go o przyczynie negatywnej decyzji w formie pisemnej.
 5. Świadczenia z Funduszu przyznawane są na pisemny wniosek osób uprawnionych, na obowiązujących formularzach, stosownych do rodzaju świadczenia. Druki wniosków dostępne są u pracodawcy w dziale kadr oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie na stronie internetowej www.staszickutno.pl.
 6. Wnioski o świadczenia rozpatrywane będą na koniec każdego kwartału.

 

§ 15

 1. W celu przeanalizowania przez pracodawcę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o świadczenia ze środków Funduszu, uprawnieni składają w terminie do 30 kwietnia danego roku oświadczenie o dochodach - Załącznik nr 3 do Regulamin. 
  Oświadczenie (z zastrzeżeniem ust. 2) obowiązuje do wszystkich świadczeń, z których będzie korzystał uprawniony.
 2. W przypadku, kiedy sytuacja rodzinna, życiowa i materialna w danym roku kalendarzowym ulegnie znacznej zmianie, osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest przedłożyć razem z wnioskiem, oświadczenie o dochodzie brutto z ostatnich trzech miesięcy – Załącznik 3a do Regulaminu.
 3. Pracownicy nowozatrudnieni, chcący korzystać ze świadczeń z Funduszu, składają oświadczenie o dochodach w ciągu 2 tygodni od momentu zatrudnienia.

 

§ 16

 1. Podstawę do przyznania świadczeń z funduszu stanowi średni miesięczny dochód brutto uzyskany ze wszystkich źródeł, przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Dochód brutto to wszystkie uzyskane przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu np. wynagrodzenie za pracę wraz ze wszystkimi dodatkami, nagrodami, premiami, wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych, stypendia, renty, emerytury, zasiłki i świadczenia wypłacane przez urząd pracy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - zlecenia, o dzieło, a także najmu, dzierżawy, dochód z działalności gospodarczej, itp., po odjęciu kosztów ich uzyskania.

 

§ 17

 1. Po analizie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych w oparciu o złożone oświadczenia o dochodach, pracodawca opracowuje na dany rok tabelę kryterium dochodowego (Załącznik 2 do Regulaminu), będącą podstawą do zróżnicowania przyznawanych świadczeń.
 2. Tabela kryterium dochodowego podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora, po wcześniejszym uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

V. ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI SOCJALNEJ
 

§ 18

 1. Komisja Socjalna jest organem powołanym przez Dyrektora w celu wspomagania działalności ZFŚS.
 2. Komisja Socjalna pełni funkcję doradczą i wspomagającą.
 3. Dyrektor powołuje Komisję zarządzeniem na okres trwający jeden rok kalendarzowy liczony od 01 stycznia do 31 grudnia.
 4. Posiedzenia Komisji są zwoływane raz na kwartał lub na wniosek Dyrektora w miarę potrzeby.
 5. Dyskusja tocząca się na posiedzeniach Komisji jest objęta tajemnicą w pełnym zakresie omawianych informacji.

 

 

§ 19

Do zadań Komisji Socjalnej należy: 

1) Opracowywanie tabeli kryterium dochodowego w oparciu o złożone przez uprawnionych oświadczenia o dochodach, 

2) Sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,

3) Prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń,

4) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego za dany rok budżetowy.

 

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 

§ 20

 1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), dalej rozporządzenia RODO.
 2. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania świadczenia z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia.
  Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
 3. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania wymienionych danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy- wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu
 4. Pracodawca przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania świadczenia z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości i dokonania wypłaty.
 5. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.
  Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji przypisanego celu.
 6. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę- Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie jako Administratora danych osobowych oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia pracowników, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie zatrudnienia oraz po jego ustaniu. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.
 7. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§ 21

 1. Treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami została uzgodniona z organizacjami związkowymi.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą uzgadniane z organizacjami związkowymi.
 3. Traci moc Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z dnia 02.04.2003r.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 6. Regulamin wraz z załącznikami podaje się do wiadomości pracowników oraz udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu, poprzez wyłożenie w sekretariacie Szkoły oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie na stronie internetowej www.staszickutno.pl.
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
 • Załącznik nr 1: Roczny plan finansowy
 • Załącznik nr 1a Preliminarz wydatków
 • Załącznik nr 2: Tabela kryterium dochodowego
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie o dochodach
 • Załącznik nr 3a: Oświadczenie o dochodach (w przypadku zmiany sytuacji materialnej)
 • Załącznik nr 4: Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS
 • Załącznik nr 4a: Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (bilety/karnety)
 • Załącznik nr 5: Wniosek o przyznanie zapomogi losowej z ZFŚS 
 • Załącznik nr 6: Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS
 • Załącznik nr 7: Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
 • Załącznik nr 8: Umowa na przydzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
 • Załącznik nr 9: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 (-) Agnieszka Wajgner Matusiak

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 docx 22.14 KB Paweł Peda
Załącznik nr 1a docx 21.94 KB Paweł Peda
Załącznik nr 2 docx 22.11 KB Paweł Peda
Załącznik nr 3 docx 26.64 KB Paweł Peda
Załącznik nr 3a docx 22.08 KB Paweł Peda
Załącznik nr 4 docx 23.93 KB Paweł Peda
Załącznik nr 5 docx 22.57 KB Paweł Peda
Załącznik nr 6 docx 22.61 KB Paweł Peda
Załącznik nr 7 docx 22.42 KB Paweł Peda
Załącznik nr 8 docx 23.51 KB Paweł Peda
Załącznik nr 9 docx 22.18 KB Paweł Peda
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, luty 2021 12:37 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10, maj 2021 14:16 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:19 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:20 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:22 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:23 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:25 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:26 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:28 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:29 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:33 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:36 Paweł Peda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, maj 2021 14:37 Paweł Peda