fundusze

Projekt „Zawodowcy na start”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Budżet projektu: 1 938 368,64 PLN
Dofinansowanie z EFS – 1 647 613,34 zł


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200uczniów/uczennic na kierunkach technik elektronik oraz technik informatyk z ZS1w Kutnie.
W ramach projektu przewiduje się:
• Organizację zajęć dodatkowych z zakresu Innowacyjne metody montażu i reworku modułów elektronicznych stosowanych we współczesnych produktach ICT – szkolenie z zakresu IPC
• Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczniów/uczennic z zakresu kształcenia elektronicznego oraz dla 100 uczniów z zakresu kształcenia informatycznego.
• Organizację zajęć dodatkowych z zakresu CISCO – Sieć LAN iPv4 i iPv6.
• Organizację wyjazdu naukowego do Centrum Technologicznego.
• Utworzenie klasy patronackiej na kierunku elektronik.
• Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej i informatycznej

 

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji dodatkowej
Załączniki

Regulamin staży zawodowych
Harmonogram wsparcia - staż zawodowy

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Karta rekomendacji wychowawcy
Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Przekazanie praw do wizerunku
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych
Delkaracja uczestnictwa w stażu

- Informacja o rekrutacji do projektu „Zawodowcy na start”

 Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Zawodowcy na start”
Oświadczenie uczestnika Projektu
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na wyjazd do Centrum Technologicznego
Przekazanie praw do wizerunku
Oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego przekazania praw wizerunku
Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zobowiązanie uczestnika projektu
Rekomendacja wychowawcy na potrzebę doskonalenia określonego zakresu wiadomości, umiejętności, zajęć praktycznych, specjalistycznych, spełnienie kryterium punktowego rekrutacji
Dane uczestnika indywidualnego
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym
Informacja o rekrutacji do projektu „Zawodowcy na start”

Regulamin wsparcia dla nauczycieli


STAŻE ZAWODOWE

Regulamin staży zawodowych
Wzór wniosku o stypendium stażowe


Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start" na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start" na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start" na rok szkolny 2017/2018 - szkolenia zawodowe


ZAPYTANIA OFERTOWE:

1/ZNS/ZS1/2017
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy "instruktaż ogólny dla 200 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczestników/czek projektu pt. "Zawodowcy na start" nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 1/ZNS/ZS1/2017


ZAPYTANIA OFERTOWE:

2/ZNS/ZS1/2017 
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich i wydaniu orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/informatycznej dla 200 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, uczestników/czek projektu pt. "Zawodowcy na start" nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 2/ZNS/ZS1/2017


 

fundusze