Fundusze Europejskie

fundusze

Projekt „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji
Okres realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018
Budżet projektu: 683 406,25 PLN
Dofinansowanie z EFS –611 226,25 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój kompetencji kluczowych 443 uczniów klas I-III oraz doskonalenie zawodowe 9 nauczycieli w tym zakresie, w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu przewiduje się:
• Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego,
• Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy: matematyka, j. angielski, informatyka
• Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje informatyczne TIK
• Prowadzenie zajęć opartych na metodzie eksperymentu z chemii, fizyki i geografii
• Zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradztwa zawodowego
• Wyjazd uczestników zajęć do Centrum Nauki Kopernik
• Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt TIK


REKRUTACJA DO PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Rekrutacja trwa od 9 do 15 LUTEGO 2017.

- REGULAMIN rekrutacji
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie uczestnika projektu

- Oświadczenie równość szans
- Przekazanie praw do wizerunku
- Oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na wyjazd
 

Od 13.02 obowiązują dwa formularze rekrutacyjne. Wymagane jest złożenie jednego z dwóch zaproponowanych dokumentów
- Formularz rekrutacyjny - NOWY

NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADZTWA EDUKACYJNEGO  MOŻNA DOKONYWAĆ ZAPISÓW U KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO PROJEKTU - PANI MAŁGORZATY ŻURADY


REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI DO PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Rekrutacja trwa od 10 do 14 KWIETNIA 2017. 

- REGULAMIN rekrutacji
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie uczestnika projektu

- Oświadczenie równość  i przekazanie praw do wizerunku
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie dotyczące preferowanej formy wsparcia


DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU – zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
Rekrutacja trwa od 17 do 19 KWIETNIA 2017

- REGULAMIN rekrutacji
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie uczestnika projektu

- Oświadczenie równość szans
- Przekazanie praw do wizerunku
- Oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na wyjazd


DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU – zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
Rekrutacja trwa od 26 do 28 KWIETNIA 2017 

REGULAMIN rekrutacji
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Oświadczenie równość szans
- Przekazanie praw do wizerunku
- Oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na wyjazd


REKRUTACJA DO PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Rekrutacja trwa od 20 do 27 WRZEŚNIA 2017

- REGULAMIN rekrutacji
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Oświadczenie równość szans
- Przekazanie praw do wizerunku
- Oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na wyjazd


Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"

Harmonogram wsparcia - MARZEC 2017
Harmonogram wsparcia - KWIECIEŃ 2017
Harmonogram wsparcia - MAJ 2017
Harmonogram wsparcia - CZERWIEC 2017
Harmonogram wsparcia - WRZESIEŃ 2017
Harmonogram wsparcia - PAŹDZIERNIK 2017
Harmonogram wsparcia - LISTOPAD 2017
Harmonogram wsparcia - GRUDZIEŃ 2017
Harmonogram wsparcia - STYCZEŃ 2018
Harmonogram wsparcia - LUTY 2018
Harmonogram wsparcia - MARZEC 2018
Harmonogram wsparcia - KWIECIEŃ 2018
Harmonogram wsparcia - MAJ 2018
Harmonogram wsparcia - CZERWIEC 2018

 


ZAPYTANIA OFERTOWE:
1/KDS/2017

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie i montażu klimatyzatorów do pracowni w ZS1 w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości  i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"; nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16"
- Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017


2/KDS/2017

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację usługi z zakresu: Doradztwo zawodowe indywidualne w ramach projektu pn. "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości  i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021973 
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 2/KDS/2017 


 3/KDS/2017

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego oferty na przeprowadzenie wsparcia z zakresu: "Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego". w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"; nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16"

- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofery
- Oświadczenie
- Życiorys
- Wykaz osób
- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 3/KDS/2017


 

 

 

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"

Harmonogram wsparcia - MARZEC 2017

 

fundusze

Projekt „Zawodowcy na start”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Budżet projektu: 1 938 368,64 PLN
Dofinansowanie z EFS – 1 647 613,34 zł


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200uczniów/uczennic na kierunkach technik elektronik oraz technik informatyk z ZS1w Kutnie.
W ramach projektu przewiduje się:
• Organizację zajęć dodatkowych z zakresu Innowacyjne metody montażu i reworku modułów elektronicznych stosowanych we współczesnych produktach ICT – szkolenie z zakresu IPC
• Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczniów/uczennic z zakresu kształcenia elektronicznego oraz dla 100 uczniów z zakresu kształcenia informatycznego.
• Organizację zajęć dodatkowych z zakresu CISCO – Sieć LAN iPv4 i iPv6.
• Organizację wyjazdu naukowego do Centrum Technologicznego.
• Utworzenie klasy patronackiej na kierunku elektronik.
• Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej i informatycznej

 

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji dodatkowej
Załączniki

Regulamin staży zawodowych
Harmonogram wsparcia - staż zawodowy

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Karta rekomendacji wychowawcy
Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Przekazanie praw do wizerunku
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych
Delkaracja uczestnictwa w stażu

- Informacja o rekrutacji do projektu „Zawodowcy na start”

 Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Zawodowcy na start”
Oświadczenie uczestnika Projektu
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na wyjazd do Centrum Technologicznego
Przekazanie praw do wizerunku
Oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego przekazania praw wizerunku
Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zobowiązanie uczestnika projektu
Rekomendacja wychowawcy na potrzebę doskonalenia określonego zakresu wiadomości, umiejętności, zajęć praktycznych, specjalistycznych, spełnienie kryterium punktowego rekrutacji
Dane uczestnika indywidualnego
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym
Informacja o rekrutacji do projektu „Zawodowcy na start”

Regulamin wsparcia dla nauczycieli


STAŻE ZAWODOWE

Regulamin staży zawodowych
Wzór wniosku o stypendium stażowe


Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start" na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start" na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start" na rok szkolny 2017/2018 - szkolenia zawodowe


ZAPYTANIA OFERTOWE:

1/ZNS/ZS1/2017
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy "instruktaż ogólny dla 200 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczestników/czek projektu pt. "Zawodowcy na start" nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 1/ZNS/ZS1/2017


ZAPYTANIA OFERTOWE:

2/ZNS/ZS1/2017 
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich i wydaniu orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/informatycznej dla 200 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, uczestników/czek projektu pt. "Zawodowcy na start" nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 2/ZNS/ZS1/2017


 

fundusze

 


Projekt Bogaci w kompetencje”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


 Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3Kształcenie zawodowe 
Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Budżet projektu: 1 657 720,51 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 491 948,45 PLN


 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia100 uczniów Technikum kierunku technik pojazdów samochodowych i Zasadniczej Szkoły Zawodowejkierunku mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie poprzez organizację szkoleń z branży samochodowej kończących się certyfikatami,zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 7 nauczycieli m.in.z obsługi zakupionego sprzętu.                                                                                                                                                                                                              

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

1) Współczesna branża samochodowa a ochrona antystatyczna,
2) Innowacyjne metody diagnozy pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (MODUŁ 1),
3) Innowacyjne metody napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (MODUŁ 2),
4) Podstawy obsługi silników diesla dla początkujących mechaników,
5 )Nowości w silnikach diesla (80% teorii, 20% praktyki),
6) Podstawy napraw silników benzynowych dla początkujących mechaników(50% teorii, 50% praktyki),
7) Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych (50% teorii, 50% praktyki),

 

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli:
1) Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla,
2) Geometria zawieszenia pojazdów,
3) Hybrydowe układy napędowe,
4) Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu,

Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu
Realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.     

Regulamin staży zawodowych 2018
Harmonogram wsparcia - staż zawodowy 


Harmonogram organizacji zajęć zawodowych w ramach projektu „Bogaci w kompetencje” w roku szkolnym 2017/18 znajduje się pod podanym linkiem: Harmonogram oraz harmonogram


Rekrutacja

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bogaci w kompetencje” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym


 „Bogaci w kompetencje”- II rok realizacji projektu

- Regulamin

- Załączniki

 

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Lp. Współczesna branża samochodowa a ochrona antystatyczna Godziny prowadzenia zajęć Wielkość grupy
1 29.10.2018 800 - 1500 10 osób
2 30.10.2018 800 - 1500 10 osób
3 31.10.2018 800 - 1500 10 osób
4 03.01.2019 800 - 1500 10 osób
5 04.01.2019 800 - 1500 10 osób

 

Rozkład przerw:

- pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

- przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

- druga przerwa w godzinach 1315 do 1330

 

Fund

Projekt „Z ROBOTYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe 
Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020
Budżet projektu: 1 894 728,82 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 705 255,94 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZS Nr 1 St. Staszica w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej dla kierunku Technik Elektronik, przeszkolenie 4 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

W ramach projektu przewiduje się:
• Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

  1. Wymagania dla lutowania zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),
  2. Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD),
  3. Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA), 
  4. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

• Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu,
• Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.


Rekrutacja

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Z ROBOTYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: REGULAMIN.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów:
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Oświadczenia
- Oświadczenie rodzica/opiekuna
- Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

Fund

 Projekt „KWALIFIKACJE NA START”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020
Budżet projektu: 1 831 313,76 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 648 182,38 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZS Nr 1 St. Staszica w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej dla kierunku  Technik Informatyk, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, podniesienie kompetencji przez 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu przewiduje się:
• Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

  1. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA (zwane IPC)
  2. Ochrona antystatyczna (zwane ESD)
  3. CISCO CCNA Security
  4. LINUX

• Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli:

  1. CISCO
  2. LINUX

• Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu
• Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.


Rekrutacja

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „KWALIFIKACJE NA START” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: REGULAMIN.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów:
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Oświadczenia
- Oświadczenie rodzica/opiekuna
- Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

 

fundusze