Fundusze Europejskie

fundusze

Projekt „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji
Okres realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018
Budżet projektu: 683 406,25 PLN
Dofinansowanie z EFS –611 226,25 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój kompetencji kluczowych 443 uczniów klas I-III oraz doskonalenie zawodowe 9 nauczycieli w tym zakresie, w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu przewiduje się:
• Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego,
• Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy: matematyka, j. angielski, informatyka
• Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje informatyczne TIK
• Prowadzenie zajęć opartych na metodzie eksperymentu z chemii, fizyki i geografii
• Zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradztwa zawodowego
• Wyjazd uczestników zajęć do Centrum Nauki Kopernik
• Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt TIK


 Rekrutacja do projektu:

Informacja o rekrutacji do projektu "Klucze do sukcesów"
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Karta rekomendacji ucznia przez wychowawcę
Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie
Przekazanie praw do wizerunku - oświadczenie ucznia
Przekazanie praw do wizerunku - oświadczenie rodzica
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na wyjazd


Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"

Harmonogram wsparcia - MARZEC 2017

Harmonogram wsparcia - KWIECIEŃ 2017

Harmonogram wsparcia - MAJ 2017

Harmonogram wsparcia - CZERWIEC 2017


ZAPYTANIA OFERTOWE:
1/KDS/2017

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie i montażu klimatyzatorów do pracowni w ZS1 w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości  i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"; nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16"
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017


2/KDS/2017

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację usługi z zakresu: Doradztwo zawodowe indywidualne w ramach projektu pn. "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości  i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021973 
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 2/KDS/2017 


 3/KDS/2017

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego oferty na przeprowadzenie wsparcia z zakresu: "Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego". w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"; nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16"

- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofery
- Oświadczenie
- Życiorys
- Wykaz osób
- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego nr 3/KDS/2017


 

 

 

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie"

Harmonogram wsparcia - MARZEC 2017

fundusze

Projekt „Zawodowcy na start”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Budżet projektu: 1 938 368,64 PLN
Dofinansowanie z EFS – 1 647 613,34 zł


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200uczniów/uczennic na kierunkach technik elektronik oraz technik informatyk z ZS1w Kutnie.
W ramach projektu przewiduje się:
• Organizację zajęć dodatkowych z zakresu Innowacyjne metody montażu i reworku modułów elektronicznych stosowanych we współczesnych produktach ICT – szkolenie z zakresu IPC
• Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczniów/uczennic z zakresu kształcenia elektronicznego oraz dla 100 uczniów z zakresu kształcenia informatycznego.
• Organizację zajęć dodatkowych z zakresu CISCO – Sieć LAN iPv4 i iPv6.
• Organizację wyjazdu naukowego do Centrum Technologicznego.
• Utworzenie klasy patronackiej na kierunku elektronik.
• Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej i informatycznej

 

Rekrutacja do projektu:
- Informacja o rekrutacji do projektu „Zawodowcy na start”
- Regulamin Rekrutacji
- Regulamin wsparcia dla nauczycieli


STAŻE ZAWODOWE

Regulamin staży zawodowych
Wzór wniosku o stypendium stażowe


Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start"

Aktualny harmonogram wsparcia w ramach projektu "Zawodowcy na start"


ZAPYTANIA OFERTOWE:

1/ZNS/ZS1/2017
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy "instruktaż ogólny dla 200 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczestników/czek projektu pt. "Zawodowcy na start" nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


ZAPYTANIA OFERTOWE:

2/ZNS/ZS1/2017 
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich i wydaniu orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/informatycznej dla 200 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, uczestników/czek projektu pt. "Zawodowcy na start" nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


 

fundusze