1) Historia szkoły

Wiosną 1965r. rozpoczęto pierwsze prace przy budowie nowej szkoły i internatu. logo
Budynki te zostały przekazane do użytku 2 września 1968 r.

W roku 1971 Zespół Szkół Zawodowych obejmował 5 typów szkół.

W roku 1992 w Zespole Szkół Nr 1 powstał nowy typ szkoły - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, w roku 1995 Liceum Techniczne, zaś w roku 2002 Liceum Profilowane.

W roku 2012 szkoła obchodziła jubileusze:
- 60 – lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
- 50 – lecia Technikum
- 20 – lecia Liceum Ogólnokształcącego
- 10 – lecia Liceum Profilowanego

 2) Współczesność

• Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie jest dr Janusz Pawlak.ZS 1
• Obecnie szkoła liczy 25 oddziałów, z czego 9 stanowi Liceum Ogólnokształcące, 13 - oddziałów Technikum (kształcące w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych), 3 - Szkoła Branżowa I-go stopnia.
• Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia, czego potwierdzeniem są:
- wyniki egzaminu maturalnego,
- wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- wskaźniki EWD (tzw. edukacyjnej wartości dodanej, obrazujące wkład pracy szkoły w wyniki osiągane przez uczniów; patrz strona (www.ewd.edu.pl),
- wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów, Ogólnopolskiego Rankingu Techników, Ogólnopolskiego Rankingu Egzaminów Zawodowych (www.perspektywy.pl).
• Młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wyniki tego egzaminu są wysokie, co pozwala absolwentom bez problemu dostać się na wymarzone kierunki studiów.
• Nasi uczniowie przygotowują się do matury szkole. Nauczyciele prowadzą dla nich dodatkowe, nieodpłatne zajęcia, z których korzysta 100% młodzieży klas maturalnych.
• Szkoła ma laureatów i finalistów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
• Nasi uczniowie odnoszą również spektakularne sukcesy w sporcie: są min. mistrzami powiatu i rejonu w lidze lekkoatletycznej, w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców (mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu), w koszykówce i siatkówce – dziewczęta – II miejsce w powiecie, chłopcy – I miejsce.
Osiągnięcia te są w dużej mierze efektem prowadzonych w szkole nieodpłatnie, systematycznie zajęć sportowo – rekreacyjnych (w czasie pozalekcyjnym).
• Nasza szkoła posiada certyfikaty:

  •  „Szkoły przyjaznej uczniom",
  •  „Szkoły z klasą",
  •  „Szkoły uczącej się",
  •  „Szkoły bez przemocy",
  •  „Szkoły odkrywców talentów",
  •  „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją".
  •  „Ambasadora języka niemieckiego"

• Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego przynosi oczekiwane efekty – owocuje międzynarodowymi wymianami młodzieży.
• W szkole działa Klub „Cheerleaderek".
Nowe tancerki są przyjmowane do koła na początku roku szkolnego.
Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i wciąż doskonalą swoje umiejętności.
• Szkoła zapewnia naukę w przestronnych, bogato i nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, specjalistycznych i laboratoriach językowych.
• Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, czego potwierdzeniem są wyniki rekrutacji. O przyjęcie do poszczególnych typów szkół ubiega się corocznie wielu kandydatów gimnazjum.

 

3) Tradycje:
1. PREMIE (nagrody finansowe) dla uczniów, którzy uzyskują średnią stopni 4,75 i wyżej (na półrocze i na koniec roku).


2. STYPENDIA – nasi uczniowie otrzymują stypendia:
- Prezesa Rady Ministrów,
- z „Łódzkiego regionalnego programu wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej",
- z „Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego",
- ze Stowarzyszenia Edukacyjno – Sportowego Staszic - Kutno.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, która posiada rozbudowany SYSTEM wspierania – również finansowego – UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH.


3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – w naszej szkole funkcjonuje ona
w różnych formach. Należą do nich:
- stypendia szkolne ze środków budżetowych Samorządów,
- zasiłki losowe z funduszy Rady Rodziców,
- zwolnienia z opłat za obiady w stołówce szkolnej,
- zakup podręczników,
- zwolnienia ze składek.

4. Możliwość zdobycia certyfikatu „Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy".

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy jest to dokument, który zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych.
W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu, którego pomyślny wynik zapewni zdobycie certyfikatu „Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy".

 

5. Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach działających w szkole, pozalekcyjnych, nieodpłatnych zajęć kół zainteresowań, takich, jak:
• koło komputerowe
• koło historii i wiedzy o społeczeństwie
• koło języka polskiego
• koło matematyczne
• koło fizyczne
• koło biologiczne
• koło geograficzne
• koło chemiczne
• koło ekonomiczne
• koło języka francuskiego
• koło języka niemieckiego
• koło języka angielskiego
• koło języka rosyjskiego
• koło języka włoskiego
• koło języka łacińskiego
• koło historyczne
• koło PCK
• koło wiedzy technicznej
• koło LOK


6. W ramach Szkolnego Klubu Sportowego uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica chętnie spędzają wolny czas, doskonalą swoje sportowe umiejętności, dzięki czemu szkoła odnosi spektakularne sukcesy w powiecie i województwie, głównie w takich dziedzinach, jak: koszykówka, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka. 

7. Przyznawanie Brązowych Medali Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczniom wyróżniającym się w nauce oraz w pracy na rzecz szkoły.

8. Wydawanie gazety szkolnej „CHIMERA" przez uczniowski zespół redakcyjny. 

9. Dla uczniów klas pierwszych na początku każdego roku szkolnego organizowane są przez Samorząd Uczniowski „DEBIUTY". Pierwszoklasiści przed szkolną publicznością prezentują swoje talenty i oryginalne pomysły.

10. W szkole aktywnie działają: Samorząd Uczniowski, Klub Wolontariusza, drużyna harcerska „Desperado".

fundusze