herb                     Logo

Z A P R O S Z E N I E

Dyrekcja i nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Nr 1

im. Stanisława Staszica w Kutnie

mają przyjemność zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego do udziału
w VII konkursie ortograficznym
„O PIÓRO STAROSTY KUTNOWSKIEGO”.

 

Przedsięwzięcie to ma na celu doskonalenie poprawności ortograficznej, jest także jedną z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży.
Mając świadomość, iż sam udział w konkursie jest oznaką przynależności do elitarnego grona wrażliwych na piękno i poprawność języka ojczystego, zachęcamy do podjęcia zmagań z zawiłościami polskiej pisowni.

Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin, karta zgłoszenia uczestników konkursu) w załączeniu. 


Regulamin VII Konkursu Ortograficznego „O Pióro Starosty Kutnowskiego”

I. Organizator – organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.

II. Patronat – Starosta Kutnowski.

III. Cele konkursu
1. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
2. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji.
3. Nabywanie przez uczniów umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych.
4. Kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli.
5. Sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności językowej.

IV. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego.
2. Każda szkoła zgłasza do uczestnictwa w konkursie nie więcej niż 3 uczniów (mogą być wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach wewnątrzszkolnych).
3. Uczniowie uczestniczą w konkursie pod opieką nauczyciela.

V. Termin konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony 12 grudnia 2018r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7. Uczestnicy wraz z opiekunami proszeni są o stawienie się o godz. 9.00 w budynku szkoły.
2. Wypełnione karty zgłoszenia uczestników konkursu (do pobrania ze strony www.staszickutno.pl) należy przesłać do 5 grudnia 2018r. na adres Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno lub dokonać zgłoszenia telefonicznie bądź faxem pod nr tel. 24 2533637.

VI. Organizacja i przebieg konkursu
1. Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas eliminacji w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. (osobno wśród uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych i osobno wśród uczniów gimnazjów).
2. Tekst dyktanda oraz kryteria jego oceny opracowuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.
3. Tekst dyktanda obejmuje różne reguły ortograficzne i interpunkcyjne.
4. Pisanie prac nadzoruje Komisja Konkursowa.
5. Prace sprawdza Komisja Konkursowa.
6. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisała tekst dyktanda bezbłędnie lub popełniła najmniej błędów.

VII. Nagrody
1. Fundatorem nagrody głównej – „Pióra Starosty Kutnowskiego” – jest Starosta Kutnowski.
2. Zwycięzcy II i III miejsca otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy.
4. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po ogłoszeniu wyników (w dniu konkursu, po sprawdzeniu prac uczestników) – około godz.1200.
5. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VIII. Skład komisji Konkursowej
W skład Komisji wchodzą nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie oraz nauczyciele języka polskiego z innych szkół (przybyli jako opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie). Członkiem Honorowym jest dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.

IX. Uwagi końcowe
1. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzeniu i ocenie.
2. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
3. Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali przed zebraniem prac konkursowych.
4. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
5. Uczestnicy piszą tekst dyktanda długopisem lub piórem z czarnym wkładem (przynoszą je ze sobą na konkurs).
6. Wgląd do prac jest możliwy po ogłoszeniu wyników.

 

Karta zgłoszenia -> do pobrania.

fundusze