Nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze prace dyplomowe na temat Kutna dla absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

pmkW dniu 28 lutego 2018 roku Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Kutna dokonała oceny ofert konkursowych, które wpłynęły w ramach ogłoszonego przez Prezydenta „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”.
Pracom komisji przewodził pan Zbigniew Wdowiak - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno. W pracach komisji uczestniczyły m.in. panie: dr inż. arch. Małgorzata Denis i dr inż. arch. Anna Majewska. Radę Miasta Kutno, w pracach Komisji Konkursowej, reprezentowała pani Barbara Rostek-Nowacka. Po raz pierwszy, w 5-letniej edycji konkursu, komisja rekomendowała do nagrody finansowej wszystkie zgłoszone prace dyplomowe. Zadecydował o tym, przede wszystkim ich wysoki poziom, który został potwierdzony pozytywnymi rekomendacjami, wyrażonymi przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej.

Uwzględniając stanowisko Komisji Konkursowej Prezydent Miasta nagrodził następujące prace dyplomowe:
a) pracę licencjacką - pani Marty Jankowskiej na temat: „Wpływ inwestycji na poziom bezrobocia i ubóstwa w powiecie kutnowskim w latach 2004-2015”,
b) dwie prace magisterskie: pana Macieja Konwerskiego na temat: „Inwestycje samorządowe zrealizowane w latach 2010-2015 jako element zagospodarowania przestrzennego Kutna” oraz pani Marty Święcickiej pt. „Ecowork – Centrum Coworkingowe”.
Uroczystego podsumowania wyników Konkursu na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna oraz wręczenia nagród, Prezydent Zbigniew Burzyński dokonał, w dniu 27 marca 2018 r. w czasie sesji Rady Miasta Kutno.

Maciej Konwerski (absolwent „Staszica”) napisał w 2017 roku pracę magisterską pt. „Inwestycje samorządowe w latach 2010-2015 jako element zagospodarowania przestrzennego Kutna”. Praca powstała na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania, pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Rochmińskiej. Praca dyplomowa zawiera szeroki opis inwestycji samorządowych, które zostały wykonane w Kutnie w latach 2010-2015 i jest w tym zakresie ważnym źródłem informacji, zarówno dla samorządu, jak i mieszkańców miasta. Przeprowadzenie badań społecznych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety pozwoliło autorowi pracy dyplomowej poznać opinię mieszkańców Kutna na temat zrealizowanych i koniecznych do wykonania zadań inwestycyjnych. Respondenci, zdaniem pana Macieja Konwerskiego, „najlepiej postrzegali inwestycje w sport i w rekreację, natychmiast gorzej ocenili zainwestowanie w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim w budowę ścieżek rowerowych”. Badania potwierdzają, że zdecydowana większość mieszkańców Kutna dostrzega rozwój miasta, zaś około połowy respondentów uważa, że poczynione działania przyczyniły się do poprawy warunków życia w mieście. Władze miasta otrzymały także informację zwrotną na temat stopnia zadowolenia mieszkańców ze zrealizowanych przez samorząd inwestycji. Ponadto wyniki badań były dla autora pracy podstawą do sformułowania autorskiej wizji przyszłych kierunków inwestycji.

Marta Jankowska (absolwentka „Staszica”) napisała pracę licencjacką pt. „Wpływ inwestycji na poziom bezrobocia i ubóstwa w powiecie kutnowskim w latach 2004-2015”. Praca powstała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, pod kierunkiem dr Mikołaja Handschke. Autorka scharakteryzowała ludność powiatu kutnowskiego, omówiła prowadzone w tym czasie inwestycje oraz przedstawiła wpływ inwestycji na poziom bezrobocia i ubóstwa w powiecie kutnowskim, w latach 2004-2015. Opisała poziom i strukturę bezrobocia, zjawisko to zobrazowała wykresami i tabelami. Zdaniem ekspertów rekomendujących pracę licencjacką pani Marty Jankowskiej do nagrody prezydenta, jest ona ważnym źródłem informacji o lokalnym rynku pracy, przede wszystkim dla instytucji z zakresu pomocy społecznej, zarówno na szczeblu powiatowym, jak i miejskim.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM !!!!
JESTEŚMY DUMNI Z NASZYCH ABSOLWENTÓW.

fundusze